Chroma

Akvarelo Series
Watercolour / 31.5″ x 47.2″ / 2021